Mục đích: Các Bạn có thể hình dung thay vì phải viết nhiều câu lệnh cùng lúc thì có một cách đơn giản hơn đó là dùng Shell Script => viết vào một file sau đó chạy file này để thực thi tập các câu lệnh

Phân loại: trong Linux có nhiều loại shell khác nhau như: SH, Dash, Bash, trong đó Bash shell là phổ biến hơn cả.

Để xem hệ thống của bạn hỗ trợ những loại shell nào, có thể dùng lệnh

#cat /etc/shells.

Mỗi loại shell có cú pháp, cách dùng khác nhau, cung cấp cho bạn các chức năng khác nhau.
Trong MS-DOS, Shell là được cọi là COMMAND.COM, cũng được sử dụng cho mục đích tương tự, nhưng không mạnh mẽ bằng Shell Linux.

Tất cả các loại Shell phía trên đều đọc các lệnh người dùng nhập và đưa đến Linux OS để nói với OS rằng người dùng đang muốn gì. Các dòng lệnh được gọi là command line.
Để xem system đang chạy shell gì, bạn có thể dùng lệnh

#echo $SHELL

Dưới đây là một vài ví dụ về bash shell ở mức độ đơn giản nhất:
Ví dụ 1:

#!/bin/bash 
# declare STRING variable 
STRING=”Hello World” 
#print variable on a screen 
echo $STRING

Dòng đầu tiên chúng ta luôn đặt #!/bin/bash, đây là cú pháp bắt buộc. Sau # được hiểu là comment, chú thích của các đoạn mã.
STRING=”Hello World” // Khai báo biến STRING.
echo $STRING // Hiển thị biến STRING ra màn hình.
Lưu file lại, tiến hành chmod cho file:
#chmod 755 hello_world.sh
Chạy file:
sh hello_world.sh
Kết quả sẽ nhận về là : Hello World

Ví dụ 2:

#!/bin/bash 
tar -czf www.tar.gz /home/www

Đoạn script trên giúp ta nén lại thư mục /home/www thành file www.tar.gz, như thế ta đã có một bản backup của thư mục này.

Ví dụ 3:

#!/bin/bash 
OF=www_$(date +%Y%m%d).tar.gz 
tar -czf $OF /home/www

Đoạn script giúp nén lại thư mục /home/www thành file .tar.gz và có đặt tên file theo ngày tháng năm

Kết luận: Bash Shell được coi như một ngôn ngữ lập trình, trong đó có đọc dữ liệu đầu vào, xử lý các dữ liệu bằng việc sử dụng các hàm lập trình, cấu trúc điều khiển lệnh (if else, for, do while, while,…) để xử lý và trả ra kết quả cho người dùng.

Các bạn có thể xem thêm các hướng dẫn về Shell Script tại đây:
https://www.gocit.vn/bai-viet/bash-shell-script/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây